»
S
I
D
E
B
A
R
«
4.A Bring on Wednesday 7. 5. 2014
24. Duben 2014

Complete your own TV guide with English names of programmes - worksheet; choose the best programme; fill in your TV choice (CB p. 45 can help you); draw the picture of your face and TV screen with your best programme.

Doplň svůj vlastní televizní program anglickými názvy pořadů - pracovní list; vyber nejlepší pořad; doplň svou volbu (učebnice str. 45 ti může napomoci); nakresli obrázek svého obličeje a televizní obrazovky s tvým nejlepším pořadem.

3.C Be ready on Friday
24. Duben 2014

Learn! We are going to write a big test on Friday from Unit 4 (furniture, rooms, prepositions - on / in / under, colours).

Uč se! Budeme psát velký testík v pátek z lekce 4 (nábytek, pokoje, předložky - na / v / pod, barvy).

4.A Bring on Thursday
23. Duben 2014

Activity Book p. 56/1.

Pracovní sešit str. 56/1.

6th class Bring on Thursday
23. Duben 2014

Workbook p. 44/1 - solve the anagrams.

3.C Bring on Thursday
22. Duben 2014

Activity Book p. 57/2 - find Greg’s things, colour them according to your Class Book and circle them.

Pracovní sešit str. 57/2 - najdi Gregovy věci, vybarvi je podle učebnice a zakroužkuj je.

We are going to write a big test on Friday from Unit 4 (furniture, rooms, prepositions - on / in / under, colours).

Budeme psát velký testík v pátek z lekce 4 (nábytek, pokoje, předložky - na / v / pod, barvy).

6th class Bring on Wednesday
22. Duben 2014

Draw a picture of landscape on paper A4. Label the words (minimum is 10) - vocabulary from SB p. 56.

4.A Bring on Tuesday
22. Duben 2014

HW - Fill in the paper with activities in your notebook Homework. Some of you will write a short test (days).

DÚ - Doplň papír s aktivitami v tvém sešitě Homework. Někteří z vás budou psát krátký test (dny).

4.A Bring on Tuesday
21. Duben 2014

You can bring a poster about Easter in the UK or the USA.

Můžeš přinést plakát o Velikonocích ve Spojeném království či USA.

3.C Bring on Tuesday
21. Duben 2014

Fill in the paper with the names of rooms. You can bring a poster about Easter in the UK or the USA.

Doplň papír s názvy místností. Můžeš přinést plakát o Velikonocích ve Spojeném království či USA.

6th class Be ready on Tuesday
21. Duben 2014

We are going to write a big test on Tuesday - Unit 4 (food, drink, countable and uncountable nouns, some - any, how much - how many, cooking - vocabulary, a little - a few).

»  Běží na: eBlog.cz   »  Šablona: Ahren Ahimsa